CHI TIẾT: Tài khoản #100118 (Đã bán)

  • Tên: Tài khoản #100118 (Đã bán)
  • Giá bán: 60,000 (Đã bán)
  • Loại tài khoản: Trắng thông tin
  • Mô tả chi tiết:

    Rank: Chưa khởi động

    Số lượng tướng: 57

    Số lượng trang phục: 13

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #100118
hình ảnh Tài khoản #100118
hình ảnh Tài khoản #100118