CHI TIẾT: Tài khoản #1001937 (Đã bán)

  • Tên: Tài khoản #1001937 (Đã bán)
  • Giá Card: 10,000 (Đã bán)
  • Giá ATM / MoMo: 7,000
  • Loại tài khoản: Trắng thông tin
  • Mô tả chi tiết:

    70% Nick Đổi Được Mật Khẩu

    100% Nick Có Báu Vật - 10% Nick Có Vip

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #1001937