CHI TIẾT: Tài khoản #100311 (Đã bán)

  • Tên: Tài khoản #100311 (Đã bán)
  • Giá bán: 110,000 (Đã bán)
  • Loại tài khoản: Trắng thông tin
  • Mô tả chi tiết:

    Rank: Bạc II

    Số lượng tướng: 92

    Số lượng trang phục: 23

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #100311
hình ảnh Tài khoản #100311
hình ảnh Tài khoản #100311
hình ảnh Tài khoản #100311
hình ảnh Tài khoản #100311
hình ảnh Tài khoản #100311