CHI TIẾT: Tài khoản #100694 (Đã bán)

 • Tên: Tài khoản #100694 (Đã bán)
 • Giá bán: 72,000 (Đã bán)
 • Loại tài khoản: Trắng thông tin
 • Mô tả chi tiết:

  Rank: Kim Cương V

  Số lượng tướng: 33

  Số lượng trang phục: 32

  Ngọc : 90 x 4 bảng

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694
hình ảnh Tài khoản #100694