CHI TIẾT: Tài khoản #100932 (Đã bán)

  • Tên: Tài khoản #100932 (Đã bán)
  • Giá bán: 40,000 (Đã bán)
  • Loại tài khoản: Trắng thông tin
  • Mô tả chi tiết:
    • Rank: Chưa khởi động
    • Số lượng tướng: 58
    • Số lượng trang phục: 10

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #100932
hình ảnh Tài khoản #100932
hình ảnh Tài khoản #100932