CHI TIẾT: Tài khoản #100948 (Đã bán)

  • Tên: Tài khoản #100948 (Đã bán)
  • Giá bán: 70,000 (Đã bán)
  • Loại tài khoản: Trắng thông tin
  • Mô tả chi tiết:
    • Rank: Đồng IV
    • Số lượng tướng: 77
    • Số lượng trang phục: 21

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #100948
hình ảnh Tài khoản #100948
hình ảnh Tài khoản #100948
hình ảnh Tài khoản #100948